மூடு

உலக தாய்ப்பால் வார விழாவில் மாண்புமிகு செய்தித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கினார்