மூடு

செ. வெ #51 மாண்புமிகு செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் மனநல காப்பகத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் மனநலம் பாதிக்ககப்பட்டு மீட்கப்பட்ட பெண்களை பார்வையிட்டார்