மூடு

செ.வெ#39 தூத்துக்குடி மாவட்ட வாக்காளர் பட்டியல் சுருக்க முறை திருத்த பார்வையாளர் அவர்கள் வாக்குகுச்சாவடிகளில் சுருக்க முறை திருத்த முகாம் நடைபெறுவதை ஆய்வு செய்தார்கள்