மூடு

புதூரில் சிறு தானியம்,எண்ணெய் வித்துக்கள் சுத்திகரிப்பு மற்றும் மதிப்பு கூட்டுதல் நிலையத்தினை மாண்புமிகு செய்தித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் திறந்து வைத்தார்கள்