மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மருத்துவ நிறுவனங்கள் முறைப்படுத்துதல் சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்த சான்றிதழ்களை மாவட்ட ஆட்சியர் மருத்துவர்களுக்கு வழங்கினார்கள்