மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் வேளாண்மை துறையின் மூலம் மாவட்ட அளவிலான விவசாயிகள் கருத்தரங்கை மாவட்ட ஆட்சியர் துவக்கி வைத்தார்கள்