மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் உழவர் உற்பத்தியாளர்கள் குழுக்களுக்கு வேளாண் கருவிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் வழங்கினார்கள்