மூடு

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களுக்கான இரண்டாவது ரேண்டம் முறை ஒதுக்கீடு