மூடு

வேளாண்மைத்துறையின் மூலம் தேசிய உணவு பாதுகாப்பு இயக்கம் திட்ட விளக்க பிரச்சார ஊர்தியினை மாவட்ட ஆட்சியர் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார்கள்