மூடு

மாவட்ட ஆய்வு அறிக்கை – குவார்ட்சைட் கனிமம் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை

மாவட்ட ஆய்வு அறிக்கை – குவார்ட்சைட் கனிமம் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை
தலைப்பு தேதி View / Download
மாவட்ட ஆய்வு அறிக்கை – குவார்ட்சைட் கனிமம் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 29/05/2019 பார்க்க (3 MB)