ஆவணங்கள்

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி தரவிறக்க இணைப்பு
மாவட்ட ஆய்வு அறிக்கை – சரள்/மண் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 29/05/2019 பதிவிறக்கங்கள்(2 MB)
மாவட்ட ஆய்வு அறிக்கை – குவார்ட்சைட் கனிமம் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 29/05/2019 பதிவிறக்கங்கள்(3 MB)
மாவட்ட ஆய்வு அறிக்கை – கிரானைட் கற்கள் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 29/05/2019 பதிவிறக்கங்கள்(2 MB)
மாவட்ட ஆய்வு அறிக்கை – உடைகற்கள் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 29/05/2019 பதிவிறக்கங்கள்(2 MB)
திருத்திய மாவட்ட ஆய்வு அறிக்கை – சிறுகனிமங்கள் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 29/05/2019 பதிவிறக்கங்கள்(3 MB)
வெள்ள பாதிப்புக்குள்ளாகும் பகுதிகளுக்கான வரைபடம் 07/12/2018 பதிவிறக்கங்கள்(5 MB)
முதல்நிலை பொறுப்பாளர்கள் 10/12/2018 பதிவிறக்கங்கள்(63 KB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2016-17 31/05/2018 பதிவிறக்கங்கள்(4 MB)
பேரிடர் மேலாண்மை கையேடு 2018 08/11/2018 பதிவிறக்கங்கள்(6 MB)
பேரிடர் மேலாண்மை தொலைபேசி 07/12/2018 பதிவிறக்கங்கள்(4 MB)