மூடு

உதவித் தொலைபேசி இணைப்புகள்

வ.எண் கட்டுப்பாட்டு அறை தொடர்பு எண்
1 மாநில கட்டுப்பாடு அறை 1070
2 போலீஸ் கட்டுப்பாட்டு அறை 100
3 விபத்து உதவித் தொலைபேசித் தொடர்பு 108
4 தீ தடுப்பு, பாதுகாப்பு உதவி எண் 101
5 விபத்து அவசர வாகன உதவி எண் 102
6 குழந்தைகள் பாதுகாப்பு 1098
7 பேரிடர் கால உதவி எண் 1077
8 பாலின துன்புறுத்தல் தடுப்பு உதவி எண் 1091
9 இந்திய தொலை தொடர்பு துறை உதவி எண் 1500
10 நெடுஞ்சாலை கட்டுப்பாடு எண் 1033
11 இரயில்வே கட்டுப்பாடு எண் 9962500500, 1512
12 கடலோர பாதுகாப்பு எண் 1093
13 இரத்த வங்கி உதவி எண் 1910
14 மூத்த குடிமகன் உதவி எண் 1253
15 தேர்தல் கட்டுப்பாடு எண் 1950
16 கண் வங்கி அவசர உதவி எண் 1919
17 இரயில்வே பாதுகாப்பு படை 1322
18 அவசர மற்றும் விபத்துக்கள் உதவி எண் 1099
19 கணினியியல்  தொடர்பான குற்றங்கள்
(சைபர் கிரைம்)
155260