மூடு

ஓட்டப்பிடாரம் ஊராட்சி ஒன்றியம் வேடநத்தத்தில் கட்டப்பட உள்ள 2 பாலங்களுக்கு மாண்புமிகு செய்தித்துறை அமைச்சர் அடிக்கல் நாட்டினார்கள்