மூடு

செ.வெ.எண்.1063 வாக்காளர் தகவல் சீட்டு (Voter Information Slip) அச்சிடும் பணியானது 28.03.2024 அன்று தொடங்கப்பட்டு, 30.03.2024 அன்று அச்சிட்டு முடிக்கப்பட்டுள்ளது