மூடு

செ.வெ.எண்.1064 மின்னணு வாக்குபதிவு இயந்திரங்களை சட்டமன்ற வாரியாக முதற்கட்ட ரேண்டம் முறையில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது