மூடு

குழந்தை உரிமைம் மீறல் மீதான தேசிய குழந்தை உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணைய அமர்வு 21.06.2019 அன்று இராமநாதபுரத்தில் வைத்து நடைபற உள்ளது

குழந்தை உரிமைம் மீறல் மீதான தேசிய குழந்தை உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணைய அமர்வு 21.06.2019 அன்று இராமநாதபுரத்தில் வைத்து நடைபற உள்ளது
தலைப்பு விவரம் தொடக்கம் முடிவு கோப்பு
குழந்தை உரிமைம் மீறல் மீதான தேசிய குழந்தை உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணைய அமர்வு 21.06.2019 அன்று இராமநாதபுரத்தில் வைத்து நடைபற உள்ளது 21/06/2019 21/06/2019 பார்க்க (440 KB)