மூடு

புரட்சித்தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் சத்துணவுத்திட்டம் – கோவில்பட்டி கம்மவார் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு இனச்சுழற்சி ஒதுக்கீட்டின்படி சத்துணவு மைய அமைப்பாளர் நியமனம் தற்காலிகமாக நிறுத்திவைக்கப்படுகிறது என அறிவிக்கப்படுகிறது.

புரட்சித்தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் சத்துணவுத்திட்டம் – கோவில்பட்டி கம்மவார் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு இனச்சுழற்சி ஒதுக்கீட்டின்படி சத்துணவு மைய அமைப்பாளர் நியமனம் தற்காலிகமாக நிறுத்திவைக்கப்படுகிறது என அறிவிக்கப்படுகிறது.
தலைப்பு விவரம் தொடக்கம் முடிவு கோப்பு
புரட்சித்தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் சத்துணவுத்திட்டம் – கோவில்பட்டி கம்மவார் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு இனச்சுழற்சி ஒதுக்கீட்டின்படி சத்துணவு மைய அமைப்பாளர் நியமனம் தற்காலிகமாக நிறுத்திவைக்கப்படுகிறது என அறிவிக்கப்படுகிறது.

புரட்சித்தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் சத்துணவுத்திட்டம் – கோவில்பட்டி கம்மவார் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு இனச்சுழற்சி ஒதுக்கீட்டின்படி சத்துணவு மைய அமைப்பாளர் நியமனம் தற்காலிகமாக நிறுத்திவைக்கப்படுகிறது என அறிவிக்கப்படுகிறது. (244 Kb)

07/10/2020 31/12/2020 பார்க்க (243 KB)