மூடு

ஆவணங்கள்

Filter Document category wise

வடிகட்டு

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி View / Download
பாரத பிரதமாின் விவசாயிகள் நிதி உதவி திட்டம் – திருச்செந்தூர் 13/08/2019 பார்க்க (3 MB)
மாவட்ட ஆய்வு அறிக்கை – மணல் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 23/07/2019 பார்க்க (1 MB)
மாவட்ட ஆய்வு அறிக்கை – சரள்/மண் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 29/05/2019 பார்க்க (2 MB)
மாவட்ட ஆய்வு அறிக்கை – குவார்ட்சைட் கனிமம் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 29/05/2019 பார்க்க (3 MB)
மாவட்ட ஆய்வு அறிக்கை – கிரானைட் கற்கள் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 29/05/2019 பார்க்க (2 MB)
மாவட்ட ஆய்வு அறிக்கை – உடைகற்கள் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 29/05/2019 பார்க்க (2 MB)
திருத்திய மாவட்ட ஆய்வு அறிக்கை – சிறுகனிமங்கள் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 29/05/2019 பார்க்க (3 MB)
வெள்ள பாதிப்புக்குள்ளாகும் பகுதிகளுக்கான வரைபடம் 07/12/2018 பார்க்க (5 MB)
முதல்நிலை பொறுப்பாளர்கள் 10/12/2018 பார்க்க (63 KB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2016-17 31/05/2018 பார்க்க (4 MB)