மூடு

தேர்தல் துறை

சிறப்பு சுருக்கமுறைத் திருத்தம் 2023 – படிவம் 9, 10, 11, 11A & 11B

சிறப்பு சுருக்கமுறைத் திருத்தம் 2023 – படிவம் 9, 10, 11, 11A & 11B
வ.எண் தேதி படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
1. 20/10/2022 to 21/11/2022 பார்க்க (PDF 1.4Mb) பார்க்க (PDF 500kb) பார்க்க (PDF 353Kb) பார்க்க (PDF 203Kb) பார்க்க (PDF 188Kb)
2. 21/11/2022 to 30/11/2022 பார்க்க (PDF 2Mb) பார்க்க (PDF 766Kb) பார்க்க (PDF 531Kb) பார்க்க (PDF 460Kb) பார்க்க (PDF 296Kb)
3. 01/12/2022 to 21/12/2022 பார்க்க (PDF 1.9Mb) பார்க்க (PDF 1.3Mb) பார்க்க (PDF 550Kb) பார்க்க (PDF 507Kb) பார்க்க (PDF 315Kb)

சிறப்பு சுருக்கமுறைத் திருத்தம் – 2024

சிறப்பு சுருக்கமுறைத் திருத்தம் – 2024 (படிவம் 9, 10, 11, 11ஏ, 11பி)
வ.எண் சட்டமன்ற தொகுதியின் பெயர் சேர்த்தல் (படிவம் 9) நீக்கல் (படிவம் 10) திருத்தம் (படிவம் 11) முகவரி மாற்றம் (படிவம் 11ஏ) தொகுதி மாற்றம் (பவடிம் 11பி)
1. 213- விளாத்திக்குளம் பார்க்க (PDF 1 MB) பார்க்க (PDF 320 KB) பார்க்க (PDF 280 KB) பார்க்க (PDF 164 KB) பார்க்க (PDF 140 KB)
2. 214-தூத்துக்குடி பார்க்க (PDF 1 MB) பார்க்க (PDF 451 KB) பார்க்க (PDF 342 KB) பார்க்க (PDF 320 KB) பார்க்க (PDF 194 KB)
3. 215-திருச்செந்தூர் பார்க்க (PDF 1 MB) பார்க்க (PDF 282 KB) பார்க்க (PDF 402 KB) பார்க்க (PDF 196 KB) பார்க்க (PDF 159 KB)
4. 216-ஸ்ரீவைகுண்டம் பார்க்க (PDF 1 MB) பார்க்க (PDF 495 KB) பார்க்க (PDF 704 KB) பார்க்க (PDF 400 KB) பார்க்க (PDF 177 KB)
5. 217-ஓட்டப்பிடாரம் பார்க்க (PDF 1 MB) பார்க்க (PDF 371 KB) பார்க்க (PDF 172 KB) பார்க்க (PDF 190 KB) பார்க்க (PDF 179 KB)
6. 218-கோவில்பட்டி பார்க்க (PDF 1 MB) பார்க்க (PDF 372 KB) பார்க்க (PDF 392 KB) பார்க்க (PDF 234 KB) பார்க்க (PDF 166 KB)