மூடு

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டு:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ.எண்.171 திருக்குறள் போட்டிக்கு மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/12/2022

செ.வெ.எண்.171 திருக்குறள் போட்டிக்கு மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் (133 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ.எண்.170 பாரதப் பிரதமரின் உணவு பதப்படுத்தும் குறு நிறுவனங்களை முறைப்படுத்த மானியத்துடன் கூடிய கடன் திட்டம் (பி.எம்.எப்.எம்.ஈ.)

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/12/2022

செ.வெ.எண்.170 பாரதப் பிரதமரின் உணவு பதப்படுத்தும் குறு நிறுவனங்களை முறைப்படுத்த மானியத்துடன் கூடிய கடன் திட்டம் (பி.எம்.எப்.எம்.ஈ.) (102 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ.எண்.169 2022ஆம் ஆண்டிற்கான கபீர் புரஸ்கார் விருது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/12/2022

செ.வெ.எண்.169 2022ஆம் ஆண்டிற்கான கபீர் புரஸ்கார் விருது (217 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ.எண்.168 வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கமுறைத் திருத்தம்-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/12/2022

செ.வெ.எண்.168 வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கமுறைத் திருத்தம்-2023 (381 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ.எண்.167 சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு முகாம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/12/2022

செ.வெ.எண்.167 சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு முகாம் (PDF 110KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ.எண்.166 அனுமதிக்கப்படாத ப்ளாஸ்டிக்கில் சூடான உணவுப் பொருட்கள் பொட்டலமிடுவது தடை செய்யப்படுகின்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/12/2022

செ.வெ.எண்.166 அனுமதிக்கப்படாத ப்ளாஸ்டிக்கில் சூடான உணவுப் பொருட்கள் பொட்டலமிடுவது தடை செய்யப்படுகின்றது (114 KB)

மேலும் பல
Nutrition kit

செ.வெ.எண்.165 மாண்புமிகு சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு ஊட்டச்சத்து பெட்டகங்களை வழங்கினார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 03/12/2022

செ.வெ.எண்.165 மாண்புமிகு சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு ஊட்டச்சத்து பெட்டகங்களை வழங்கினார் (98 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ.எண்.164 வீட்டு வசதி வாரியம் செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 03/12/2022

செ.வெ.எண்.164 வீட்டு வசதி வாரியம் செய்தி (277 KB)

மேலும் பல