அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்கம் முடிவு கோப்பு
குழந்தை உரிமைம் மீறல் மீதான தேசிய குழந்தை உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணைய அமர்வு 21.06.2019 அன்று இராமநாதபுரத்தில் வைத்து நடைபற உள்ளது 21/06/2019 21/06/2019 பதிவிறக்கங்கள் (440 KB)
த.நா.க.தொ.ந.வா–குழந்தைகளுக்குத்தனியார் பள்ளி மூலமாகக்கல்வி வகுப்பு 11 முதல் வகுப்பு 12 வரை

தமிழ்நாடு கட்டுமான தொழிலாளர் நல வாரியத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட கட்டுமானப் பணியாளர்களின் குழந்தைகளுக்குத் தனியார் பள்ளி மூலமாக கல்வி. வகுப்பு 11 முதல் வகுப்பு 12 வரைக்கான படிவம்

26/04/2019 31/12/2020 பதிவிறக்கங்கள் (613 KB)
த.நா.க.தொ.ந.வா-குழந்தைகளுக்குத்தனியார் பள்ளி மூலமாகக்கல்வி வகுப்பு 6 முதல் வகுப்பு 12வரை

கதமிழ்நாடு கட்டுமான தொழிலாளர் நல வாரியத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட
கட்டுமானப் பணியாளர்களின் குழந்தைகளுக்குத் தனியார் பள்ளி மூலமாகக்கல்வி.
வகுப்பு 6 முதல் வகுப்பு 12 வரைக்கான படிவம்

26/04/2019 31/12/2020 பதிவிறக்கங்கள் (596 KB)
ஆவணகம்