மூடு

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்கம் முடிவு கோப்பு
தூத்துக்குடி மாவட்டம் – திருச்செந்தூர் வட்டம் – மாதவன்குறிச்சி கிராமம் – இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினரால் சிறியரக செயற்கைகோள் ஏவுதளம் அமைக்கும் திட்டம்

தூத்துக்குடி மாவட்டம் – திருச்செந்தூர் வட்டம் – மாதவன்குறிச்சி கிராமம் – இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினரால் சிறியரக செயற்கைகோள் ஏவுதளம் அமைக்கும் திட்டம் அலகு-I தொகுதி-10-ல் – 7.62.00ஹெக்டேர் நிலத்திற்கான பிரிவு 19(1)ன் கீழான விளம்புகை அறிக்கை – வெளியிடப்பட்டது

27/09/2023 30/11/2023 பார்க்க (2 MB)
தூத்துக்குடி மாவட்டம் – திருச்செந்தூர் வட்டம் – மாதவன்குறிச்சி கிராமம் – இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினரால் சிறியரக செயற்கைகோள் ஏவுதளம் அமைக்கும் திட்டம்

தூத்துக்குடி மாவட்டம் – திருச்செந்தூர் வட்டம் – மாதவன்குறிச்சி கிராமம் – இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினரால் சிறியரக செயற்கைகோள் ஏவுதளம் அமைக்கும் திட்டம் அலகு-VIII தொகுதி-6-ல் – 7.67.73 ஹெக்டேர் நிலத்திற்கான பிரிவு 19(1)ன் கீழான விளம்புகை அறிக்கை – வெளியிடப்பட்டது

15/09/2023 14/09/2024 பார்க்க (281 KB)
தூத்துக்குடி மாவட்டம் – சாத்தான்குளம் வட்டம் – படுக்கப்பத்து கிராமம் – இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினரால் சிறியரக செயற்கைகோள் ஏவுதளம் அமைக்கும் திட்டம்

தூத்துக்குடி மாவட்டம் – சாத்தான்குளம் வட்டம் – படுக்கப்பத்து கிராமம் – இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினரால் சிறியரக செயற்கைகோள் ஏவுதளம் அமைக்கும் திட்டம் அலகு-III தொகுதி-3-ல் – 13.03.50ஹெக்டேர் நிலத்திற்கான பிரிவு 19(1)ன் கீழான விளம்புகை அறிக்கை – வெளியிடப்பட்டது

15/09/2023 14/09/2024 பார்க்க (2 MB) பார்க்க (1 MB)
தூத்துக்குடி மாவட்டம் – திருச்செந்தூர் வட்டம் – மாதவன்குறிச்சி கிராமம் – இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினரால் சிறியரக செயற்கைகோள் ஏவுதளம் அமைக்கும் திட்டம்

தூத்துக்குடி மாவட்டம் – திருச்செந்தூர் வட்டம் – மாதவன்குறிச்சி கிராமம் – இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினரால் சிறியரக செயற்கைகோள் ஏவுதளம் அமைக்கும் திட்டம் அலகு-II தொகுதி-4-ல் – 8.93.50ஹெக்டேர் நிலத்திற்கான பிரிவு 19(1)ன் கீழான விளம்புகை அறிக்கை – வெளியிடப்பட்டது

21/09/2023 30/11/2023 பார்க்க (1 MB)
தூத்துக்குடி மாவட்டம் – நில குத்தகை விபரம்

தூத்துக்குடி மாவட்டம் – நில குத்தகை விபரம்

25/07/2023 31/12/2023 பார்க்க (598 KB)
பனைமரக்கன்றுகள் நடுதல் பணி

பனைமரக்கன்றுகள் நடுதல் பணி

26/06/2023 25/06/2024 பார்க்க (3 MB)
பெருவாரியான மரக்கன்றுகள் நடுதல் பணி

பெருவாரியான மரக்கன்றுகள் நடுதல் பணி

26/06/2023 25/06/2024 பார்க்க (2 MB)
பழமரக்கன்றுகள் நடுதல் பணி

பழமரக்கன்றுகள் நடுதல் பணி

26/06/2023 25/06/2024 பார்க்க (2 MB) பார்க்க (6 MB) பார்க்க (3 MB)
ஓரடுக்கு கற்சாலை அமைத்தல் பணி

ஓரடுக்கு கற்சாலை அமைத்தல் பணி

26/06/2023 25/06/2024 பார்க்க (305 KB) பார்க்க (1 MB) பார்க்க (7 MB) பார்க்க (2 MB)
சிமெண்ட் கான்கிரீட் நடைபாதை அமைத்தல் பணி

சிமெண்ட் கான்கிரீட் நடைபாதை அமைத்தல் பணி

26/06/2023 25/06/2024 பார்க்க (3 MB) பார்க்க (2 MB)
ஆவணகம்