மூடு

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்கம் முடிவு கோப்பு
பழமரக்கன்றுகள் நடுதல் பணி

பழமரக்கன்றுகள் நடுதல் பணி

26/06/2023 25/06/2024 பார்க்க (2 MB) பார்க்க (6 MB) பார்க்க (3 MB)
ஓரடுக்கு கற்சாலை அமைத்தல் பணி

ஓரடுக்கு கற்சாலை அமைத்தல் பணி

26/06/2023 25/06/2024 பார்க்க (305 KB) பார்க்க (1 MB) பார்க்க (7 MB) பார்க்க (2 MB)
சிமெண்ட் கான்கிரீட் நடைபாதை அமைத்தல் பணி

சிமெண்ட் கான்கிரீட் நடைபாதை அமைத்தல் பணி

26/06/2023 25/06/2024 பார்க்க (3 MB) பார்க்க (2 MB)
உறிஞ்சு குழிகள் அமைத்தல் பணி

உறிஞ்சு குழிகள் அமைத்தல் பணி

26/06/2023 25/06/2024 பார்க்க (493 KB) பார்க்க (8 MB) பார்க்க (6 MB) பார்க்க (6 MB) பார்க்க (7 MB)
அங்கன்வாடி மைய கட்டிடம்

அங்கன்வாடி மைய கட்டிடம்

26/06/2023 25/06/2024 பார்க்க (7 MB) பார்க்க (2 MB)
பேவர்பிளாக் அமைத்தல் பணி

பேவர்பிளாக் அமைத்தல் பணி

26/06/2023 25/06/2024 பார்க்க (3 MB) பார்க்க (3 MB)
சிமெண்ட் கான்கிரீட் கழிவுநீர் வாய்க்கால் அமைத்தல் பணி

சிமெண்ட் கான்கிரீட் கழிவுநீர் வாய்க்கால் அமைத்தல் பணி

26/06/2023 25/06/2024 பார்க்க (2 MB) பார்க்க (9 MB)
சமையலறை கூடம் கட்டுதல் பணி

சமையலறை கூடம் கட்டுதல் பணி

26/06/2023 25/06/2024 பார்க்க (3 MB) பார்க்க (6 MB) பார்க்க (2 MB)
மண்வரப்பு அமைத்தல் பணி

மண்வரப்பு அமைத்தல் பணி

26/06/2023 25/06/2024 பார்க்க (759 KB) பார்க்க (7 MB)
சிமெண்ட் கான்கிரீட் தடுப்பணை அமைத்தல் பணி

சிமெண்ட் கான்கிரீட் தடுப்பணை அமைத்தல் பணி

26/06/2023 25/06/2024 பார்க்க (2 MB)
ஆவணகம்